Regulamin sklepu internetowego Remontowy.pl

 1. Definicje
 1. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://remontowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na produkty oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca - firma Miro - Max Anna Świerczek z siedzibą w Brzesku, ul. Ludwika Solskiego 37, 32-800 Brzesko, posiadającą numer NIP 8691778337
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktu na Klienta, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę Produktu oraz koszty dostawy.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, sposób płatności i dostawy oraz dane Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Koszyk - funkcja Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dodawanie wybranych Produktów do listy zamówienia oraz podglądanie i modyfikowanie jego zawartości przed złożeniem zamówienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - wiadomość e-mail wysyłana przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail po złożeniu zamówienia przez Klienta, zawierająca wszystkie istotne dane dotyczące zamówienia.
 10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży.

 1. Postanowienia ogólne 
 1. Sklep internetowy Remontowy.pl, dostępny pod adresem internetowym https:// remontowy.pl, prowadzony jest przez firmę Miro - Max Anna Świerczek z siedzibą w Brzesku, ul. Ludwika Solskiego 37, 32-800 Brzesko, posiadającą numer NIP 8691778337, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sklep internetowy Remontowy.pl oferuje sprzedaż produktów z branży budowlanej i remontowej za pośrednictwem Internetu. 
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Remontowy.pl, zasady zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym, prawa i obowiązki klientów oraz sprzedawcy, a także warunki reklamacji i odstąpienia od umowy. 
 4. Klientem sklepu internetowego Remontowy.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu internetowego. 
 5. Aby korzystać ze sklepu internetowego Remontowy.pl, klient musi mieć dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej. 
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz adresowych w celu realizacji zamówienia. 
 7. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła do konta w sklepie internetowym Remontowy.pl oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z ich ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie, ze względu na zmiany przepisów prawa lub ulepszenie funkcjonowania Sklepu internetowego. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba że Sprzedawca określi inny termin.

 1. Zawieranie umowy sprzedaży 
 1. Informacje o produktach oferowanych w sklepie internetowym Remontowy.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie są wiążącą ofertą sprzedawcy. 
 2. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym Remontowy.pl, klient musi wybrać produkt lub produkty, które chce kupić, kliknąć na przycisk “Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do kasy, gdzie musi podać swoje dane osobowe i adresowe, wybrać formę płatności i dostawy oraz potwierdzić zamówienie klikając na przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające wszystkie istotne dane dotyczące zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego
  części, jeśli produkt lub produkty nie są dostępne w magazynie, jeśli dane podane przez klienta są nieprawidłowe lub niekompletne, lub jeśli istnieją inne przyczyny uniemożliwiające lub utrudniające realizację zamówienia. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o odmowie realizacji zamówienia lub jego części oraz zwróci mu ewentualnie wpłacone pieniądze w terminie 14 dni od dnia odmowy. 

 1. Ceny, płatność i dostawa 
 1. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są naliczane dodatkowo w zależności od wybranej formy dostawy i płatności oraz wartości i wagi zamówienia.
 3. Koszt dostawy oraz ewentualne dodatkowe opłaty są podawane Klientowi przed złożeniem zamówienia oraz widoczne na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w sklepie internetowym Remontowy.pl w dowolnym czasie, jednak zmiana ta nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 5. Klient może dokonać płatności za zamówienie w następujący sposób:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,
  • szybka płatność za pośrednictwem systemu Blue Media,
  • szybka płatność za pośrednictwem systemu PayU,
  • płatność kartą płatniczą,
  • płatność BLIK-iem,
  • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 1. W przypadku wyboru płatności innej niż pobranie, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. 
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu Blue Media lub PayU, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora systemu, gdzie dokona płatności zgodnie z regulaminem operatora.
 3. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub BLIK-iem, Klient dokona płatności poprzez wprowadzenie odpowiednich danych karty lub kodu BLIK na stronie Sklepu internetowego lub operatora systemu płatności.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do zapłaty ceny produktów oraz kosztu dostawy kurierowi przy odbiorze przesyłki. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty przez Klienta w wyznaczonym terminie lub braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy zamówionych produktów:
  • dostawa kurierska,
  • dostawa paczkomatowa (obowiązują ograniczenia gabarytowe).
 1. Koszt dostawy zależy od wybranej formy dostawy, wagi i gabarytów zamówienia i jest podawany na stronie sklepu internetowego Remontowy.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Standardowy termin realizacji zamówienia to do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy lub potwierdzenia płatności przez system PayU lub Blue Media (w przypadku wyboru tych form płatności) lub od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru płatności za pobraniem), chyba że inny termin został podany przy produkcie lub w trakcie składania zamówienia. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od sprzedawcy, takich jak opóźnienia w dostawie ze strony kuriera lub innego dostawcy, awarie, strajki, itp. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o przyczynie i nowym terminie realizacji zamówienia. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówienia spowodowane przez błędne lub nieaktualne dane podane przez klienta, takie jak adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, itp.  
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub braków kurierowi lub pracownikowi poczty. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, klient powinien sporządzić protokół szkody i niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. 
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wysyłką.
 6. Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli jest ona uszkodzona, otwarta lub niezgodna z zamówieniem. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę i zwrócić mu przesyłkę.
 1. Prawo odstąpienia od umowy 
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji w formie pisemnej, np. poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@remontowy.pl lub na adres pocztowy: Miro - Max Anna Świerczek, ul. Solskiego 37, 32-800 Brzesko. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.  
 3. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania sprzedawcy produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktów przed jego upływem.  
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 5. Sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.  
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m.in. gdy:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,  
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,  
  4. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne produktów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży, tj. gdy produkt jest niekompletny, uszkodzony, ma cechy lub właściwości inne niż te, które wynikały z umowy sprzedaży lub zostały zapewnione przez sprzedawcę.
 3. Wada prawna polega na tym, że produkt jest własnością osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Klient ma prawo zgłosić reklamację produktu wadliwego w terminie 2 lat od dnia wydania produktu, jeśli jest konsumentem, lub w terminie roku od dnia wydania produktu, jeśli jest przedsiębiorcą, chyba że inny okres gwarancji został podany przy produkcie lub w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.
 5. Aby zgłosić reklamację produktu wadliwego, klient powinien poinformować sprzedawcę o wystąpieniu wady i żądanej formie zadośćuczynienia (obniżenie ceny, wymiana produktu na wolny od wad lub naprawa produktu) oraz dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres: Miro - Max Anna Świerczek, ul. Solskiego 37, 32-800 Brzesko. Klient może również skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/ wzory_pism.php.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem o reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe opinie lub badania, sprzedawca może przedłużyć ten termin o kolejne 14 dni, o czym poinformuje klienta pisemnie lub drogą elektroniczną.  
 7. Sprzedawca poinformuje klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną na podany przez klienta adres. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sprzedawca zrealizuje żądanie klienta w zakresie obniżenia ceny, wymiany produktu na wolny od wad lub naprawy produktu w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, chyba że klient wyrazi zgodę na inny termin. W przypadku odrzucenia reklamacji, sprzedawca zwróci klientowi reklamowany produkt wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej decyzji.  
 8. Koszty odesłania produktu w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca, jeżeli reklamacja zostanie uznana.

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego Remontowy.pl jest firma Miro - Max Anna Świerczek, ul. Solskiego 37, 32-800 Brzesko, posiadająca numer NIP 8691778337.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski klientów, prowadzenia działań marketingowych oraz wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.  
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.  
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i korzystania ze sklepu internetowego Remontowy.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oraz korzystanie ze sklepu internetowego Remontowy.pl.  
 5. Sprzedawca zapewnia klientom prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 6. Klient może skorzystać ze swoich praw poprzez kontakt ze sprzedawcą na adres e- mail: biuro@remontowy.pl lub na adres pocztowy: Miro - Max Anna Świerczek, ul. Solskiego 37, 32-800 Brzesko.  
 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w celu realizacji zamówień i dostaw, takim jak operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy paczkomatowe, dostawcy oprogramowania i usług informatycznych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Sprzedawca przechowuje dane osobowe klientów przez okres niezbędny do realizacji zamówień, obsługi reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski klientów, prowadzenia działań marketingowych oraz wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe klientów są usuwane lub anonimizowane.  
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według siedziby sprzedawcy lub według miejsca zamieszkania lub siedziby klienta, zgodnie z jego wyborem, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 r. i zastępuje poprzedni regulamin sklepu internetowego Remontowy.pl.

STARY REGULAMIN:

 1. Sprzedawca – MIRO-MAX Anna Świerczek, ul.Solskiego 37, 32-800 Brzesko, 
  NIP: 869-177-83-37, Regon: 120418554

  rachunek bankowy Sklepu nr: 53 1870 1045 2083 1051 6556 0001

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.remontowy.pl

 3. Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności glazura, terakota, armatura łazienkowa oraz inne akcesoria łazienkowe.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”,telefonicznie pod numerem 694-312-312 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 ), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

 7. Wszystkie prezentowane przez Sprzedawcę Towary są nowe i wolne od wad.

 8. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 9. Z uwagi na indywidualny charakter sprzedawanych Towarów ich rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Regulacja ta nie narusza w żadnym stopniu uprawnień przysługujących Kupującemu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 10. Jeśli Kupujący zauważy błędy w opisie Towaru proszony jest o informację do Sprzedawcy drogą mailową.

 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki. Ceny dotyczą wyłącznie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.

 12. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie Towar do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „do koszyka”

 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego i zawarcie umowy sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem.

 5. Anulowanie lub zmiana Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

 6. Zamówienia niepotwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 5 dni złożenia Zamówienia nie są wiążące dla Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem całej kwoty na rachunek bankowy Sklepu o numerze 53 1870 1045 2083 1051 6556 0001

 2. przelewem za pośrednictwem systemu Tpay transferuj.pl

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 2. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez serwis Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Kupujący dokonując zapłaty za pośrednictwem systemu Tpay transferuj.pl wartość zamówienia wzrośnie dodatkowo kwotę o wartości 1,7 % Zamówienia (pobieraną przez Tpay transferuj.pl).

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

 4. Zachowanie kalibracji i odcienia płytek Sprzedawca gwarantuje w obrębie jednego indeksu towarowego. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji, ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania Zamówienia, że płytki będą układane razem.

 5. Przybliżony czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 7 dni i jest uzależniony od producenta zamówionych płytek. Czas dostawy podawany w opisie Towaru jest czasem orientacyjnym, określonym w dniach roboczych. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

 6. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni licząc od momentu nadania przesyłki.

 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

 9. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

 10. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

 11. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 12. Kupujący informowany jest o terminie dostawy i numerze przesyłki poprzez e-mail. Ponadto Kupujący ma możliwość umówienia się na konkretną datę dostawy przypadającą od poniedziałku do piątku.

 13. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować Towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).

 14. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5
Rękojmia

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku niektórych reklamacji niezbędne jest ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru w miejscu ich zamontowania lub przechowywania przez Kupującego. Ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§ 6
Reklamacja na podstawie gwarancji

 

 1. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

 2. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

 3. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

 4. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący może reklamować Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając ww. formularz Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.remontowy.pl(zakładka „Regulamin”).
5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.
6. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie. Dlatego też jego kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie jest zabronione.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
8. Udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
9. Przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
10. Dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.